Home  |  Supply  |  Revenue  |  Tariff & G.O.  |  Connection  |  Organization  |  Staff  |  Citizen Charter  |  Assets  |  Tender  |  Contact Us
 

 PERSONNEL MANAGEMENT
(oS;fDrd izcU/ku)

        vkxjk uxj dh tykiwfrZ ,oa lhoj O;oLFkk ds lqpk: lapkyu ,oa vuqj{k.k gsrq fuEukuqlkj iz'kklfud O;oLFkk fo|eku gS&

 

 

1  Jh tokgj jke
                 egkizcU/kd
   Qksu ua0 (0562) 2621741] 2621765 (,DlVsa'ku &20)
  eks0 9219617570

2  Jh izeksn dqekj                        lfpo izcU/kd
Qksu u0 (0562) 2621741] 2621765 (,DlVsa'ku &22)
eks0 9219500515

1   Jh ch0,e0 fcUny      lgk;d vfHk;Urk
Qksu ua0 (0562) 2621741] 2621765
eks0 9219500536

1 Jh  vkseizdk'k
voj vfHk;Urk&f)rh; tydj
Qksu ua0 (0562) 2641091] 2641092
(,DlVsa'ku &42)
eks0 9219500524

 

    

 

 

3  Jh izeksn dqekj  
  vf/k'kklh vfHk;Urk (eq0)
Qksu ua0 (0562) 2621741] 2621765 (,DlVsa'ku &22)
eks0 9219500515

1    Jh ch0,e0 fcUny      lgk;d vfHk;Urk
Qksu ua0 (0562) 2621741] 2621765
eks0 9219500536

1  ch0,e0'kekZ
   iEi gkml v/kh{kd
Qksu ua0(0562) 2621741] 2621765 (,DlVsa'ku]48)
eks0
9219500520

2   'kadj flag ;kno
     iEi gkml v/kh{kd
Qksu ua0(0562) 621741]  2621765(,DlVsa'ku]48) eks0 9219500531

3- Jh uRFkhyky ;kno
iz/kku fyfid
eks0 9219500517
4- Jh ohjsUnz flag ;kno
LVSuksa egkizcU/kd
eks0 9219500529
5- Jh ds0,u0 xqIrk
eq[; ys[kkf/kdkjh
eks0
6- Jh iq:"kksRre c?ksy
lfpo LVSuksa
eks0 9219500527
7-Jh vkfle cDl
ys[kkvf/kdkjh
eks09219500510
8- Jh fj{kiky lkaxq
eq[;ky;
eks09219500535
9- Jh vkj-ih- flag
dSfeLV
eks09219500519
10-Jh fouksn[kUMsyoky
eq[;ky;
eks09219500534

 

tksu&izFke dk;kZy; lw;Zuxj {ks=kh; ifEiax LVs'ku]fudV lekf/k ikdZ lw;Zuxj
Qksu dk;kZy; 2854492@5537803


vf/k'kklh vfHk;Urk

lgk;d vfHk;Urk

voj vfHk;Urk

Jh egs'k pUnz nksgjs
fu0 2621765 ,oa 621741 (,DlVs0 36)
eks0 9219500514             

 

 

 

  

  Jh ujs'kpUn 'kekZ
  fu0 2641092(,DlVs0 35)
  eks0 9219500522

1  Jh y{ehdkUr JhokLro
   eks0 9219500532

 

 

 

 

 

 

 

tksu&f}rh; dk;kZy;]yksgke.Mh {ks=kh; ifEiax LVs'ku vkyexat 
Qksu dk;kZy; 2811458@5537809


vf/k'kklh vfHk;Urk

Lkgk;d vfHk;Urk

voj vfHk;Urk

Jh   Jh oh-ds-xqIrk 
fu0 2641092
(,DlVs0 38)
eks0 9219500526

 

1   Jh ch0,e0 fcUny
    fu0 2621741 ,oa      2621765 (,DlVs0 39)
     2621901
    eks0 9219500536

1    Jh ,l0,l0 tkSgjh
     eks0 9219500530
    fu0 2621741 ,oa
     2621765(ih0ih0)

 

2     
    

 

3   

 

 

tksu&r`rh; dk;kZy;]fudV rktxat [kSjkrh Vksyk]lhost ifEiax LVs'ku     
Qksu dk;kZy; 2332316


vf/k'kklh vfHk;Urk

lgk;d vfHk;Urk

voj vfHk;Urk

   Jh jes'k pUnz
   eks0 9219500518

 

 

 

1    Jh-oh-ih-fla?ky
      fu0  2602701
      eks0  9219500533

2    Jh vkj-ds-eYgks=kk
      fu0 2621765] 2621741       (,DlVs0 38)
      eks0 9219500537

 

Staffing Pattern


 RTI  |  Supply  |  Revenue  |  Tariff & G.O.  |  Connection  |  Organization  |  Precautions  |  Tender  |  Save Water