Home  |  Supply  |  Revenue  |  Tariff & G.O.  |  Connection  |  Organization  |  Staff  |  Citizen Charter  |  Assets  |  Tender  |  Contact Us
 
vkxjk ty laLFkku
U;wure tyewY; dh njsa
(ikbi lkbt 15 ,e0,e0 ds ty la;kstuksa gsrq)

Ø0
okf"kZd fdjk;k
ewY;kWadu
(#0 esa)
U;wure
ty
ewY;
o"kZ
2003&2004
o"kZ
2004&2005
o"kZ
2005&2006
1
360
rd
360-00
561-00
603-00
648-00
2
361
ls
2000
720-00
1122-00
1206-00
1296-00
3
2001
ls
3500
1080-00
1684-00
1810-00
1946-00
4
3501
ls
5000
1380-00
2164-00
2326-00
2500-00
5
5000
ls
vf/kd
1800-00
2805-00
3015-00
3241-00
(ikbi lkbt 20 ,e0,e0 ds ty la;kstuksa gsrq)
Ø0
okf"kZd fdjk;k
ewY;kWadu
(#0 esa)
U;wure
ty
ewY;
o"kZ
2003&2004
o"kZ
2004&2005
o"kZ
2005&2006
1
360
rd
540-00
842-00
905-00
961-00
2
361
ls
2000
1080-00
1683-00
1809-00
1946-00
3
2001
ls
3500
1620-00
2525-00
2714-00
3074-00
4
3501
ls
5000
2040-00
3180-00
3419-00
3620-00
5
5000
ls
vf/kd
2700-00
4209-00
4525-00
4791-00
(ikbi lkbt 25 ,e0,e0 ds ty la;kstuksa gsrq)
Ø0
okf"kZd fdjk;k
ewY;kWadu
(#0 esa)
U;wure
ty
ewY;
o"kZ
2003&2004
o"kZ
2004&2005
o"kZ
2005&2006
1
360
rd
840-00
1309-00
1407-00
1489-00
2
361
ls
2000
1620-00
2525-00
2714-00
3074-00
3
2001
ls
3500
2400-00
2580-00
4022-00
4258-00
4
3501
ls
5000
3060-00
4770-00
5128-00
5430-00
5
5000
ls
vf/kd
3600-00
5612-00
6033-00
6787-00
uksV%&
1  fu/kkZfjr vof/k ds vUnj Hkqxrku djus ij pkyw ekWx ij 10 izfr'kr dh NwV vuqeU; gksxhA
2  fu/kkZfjr vof/k ds ckn Hkqxrku djus ij le;kof/k NwV Loes; fujLr ekuh tk;sxhA
3  fcy fuxZeu ds 60 fnu ds mijkar ijUrq foRRkh; o"kZ ds vUnj Hkqxrku djus ij fcy dh jkf'k ij 10 izfr'kr dh nj ls ljpktZ ns; gksxkA
4  foRrh; o"kZ ds mijkar tyewY; rFkk ljpktZ dh jkf'k cdk;k fMek.M ekuh tk;sxhA
5  cdk;k /kujkf'k ij fdlh Hkh izdkj dh NwV vuqeU; ugha gSA

 

 RTI  |  Supply  |  Revenue  |  Tariff & G.O.  |  Connection  |  Organization  |  Precautions  |  Tender  |  Save Water